Tổ chức bộ máy

16/01/2018

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh:

  

 Ông: Nguyễn Đức Long

Phó Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 08033144

Email: nguyenduclong@quangninh.gov.vn 

Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư điện khí hóa xí nghiệp, cử nhân kinh tế

Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ký hiệu viết tắt: CT

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định của pháp luật. Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện, quản lý chung mọi hoạt động và công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược, quy hoạch cấp tỉnh, áp huỵen; quy hoạch phát triển vùng. Công tác quy hoạch (chủ trương, địa điểm, lập mới, điều chỉnh các quy hoạch); quyết định chủ trương trên các lĩnh vực: Kế hoạch, tài chính - ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản (chủ trương đầu tư; chủ trương phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh các dự án đã được phê duyệt đối với các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách); chủ trương đầu tư dự án thứ cấp trong Khu công nghiệp; khu kinh tế; chủ trương đầu tư các các cụm công nghiệp; chủ trương cấp phép, gia hạn, điều chỉnh cấp phép khai thác các loại khoáng sản; chủ trương về giao đất, giao rừng; chủ trương sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp  nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; xây dựng chính quyền và cải cách hành chính; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, theo dõi công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật; quyết định ban hành các quy định vè cơ chế, chính sách văn bản quy phạm pháp luật; quy chế làm việc, lề lối làm việc của UBND tỉnh. Công tác nội chính, quốc phòng an ninh; các chủ trương lớn và những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, các chủ trương lớn trên các lĩnh vực khác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách nhưng Chủ tịch UBND tỉnh xét thấy cần trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh.  Phụ trách, chỉ đạo địa bàn TP Hạ Long.

 - Giữ mối quan hệ làm việc thường xuyên với Thường trực Tỉnh ủy

- Là Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh; Trưởng BCĐ phòng, chống kủng bố, biểu tình, bạo loạn và khẩn nguy hàng không tỉnh; Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các BCĐ của tỉnh theo lĩnh vực công tác do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, hoặc do Thường trực Tỉnh ủy, Ban TV Tỉnh ủy phân công.

 

Ông: Đặng Huy Hậu

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Điện thoại: 08.3835020

Email: danghuyhau@quangninh.gov.vn

Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

Lý luận chính trịCử nhân

Ký hiệu viết tắt: P1

  • Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

- Trực tiếp xử lý công việc của Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch đi công tác vắng và ủy quyền.

- Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về đất đai; môi trường, nông, lâm, thủy sản; kiểm lâm, kiểm ngư; chương trình Biển Đông - Hải đảo; khoa học công nghệ; kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Chương trình xây dựng nông thôn mới; Đề án 196 về “Nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, thoát khỏi Chương trình 135 giai đoạn 2017- 2020”; Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Công tác quản lý địa giới hành chính; cải cách hành chính (Par Index); ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); chỉ số quản trị hành chính công (PaPi); sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS). Công tác dân vận chính quyền; quy chế dân chủ cơ sở; thi đua khen thưởng. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy. Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau kết luận thanh tra, kiểm toán đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trác; tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách, theo dõi. Quản lý, triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công theo dõi. 

- Giữ mối quan hệ làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, Văn phòng và các Ban Đảng Tỉnh ủy và các Ban của HĐND tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan Tỉnh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm Hành chính công tỉnh, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh. Phụ trách chỉ đạo địa bàn: TP Cẩm Phả, TX Đông Triều.

 

- Là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua- khen thưởng tỉnh; Trưởng BCĐ phòng khong nhân dân tỉnh; Trưởng các Ban chỉ đạo, Chủ tịch các Hội đồng của tỉnh theo lĩnh vực công tác được  phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

 


 

 Bà: Vũ Thị Thu Thủy

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Điện thoại: 080 33143

- Email: vuthithuthuy@quangninh.gov.vn

 - Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Y khoa

 - Lý luận chính trị: Cử nhân

- Ký hiệu viết tắt: P3

 - Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

 - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Y tế; giáo dục - đào tạo; văn hoá, thể thao; du lịch; dân tộc - tôn giáo; lao động - thương binh và xã hội; dân số - kế hoạch hoá gia đình; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; xoá đói giảm nghèo; văn thư, lưu trữ; quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội; giáo dục quốc phòng - an ninh; quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại các di tích trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là các di tích trọng điểm; thông tin truyền thông, tuyên tuyền; báo chí, xuất bản; phát thanh - truyền hình.

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, theo dõi công tác: Đào tạo nguồn nhân lực; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực y tế, du lịch; bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nhân quyền; quản lý và triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực phân công; phụ trách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ban Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.


Ông: Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại: 0203.3835145

Email: nguyenvanthang@quangninh.gov.vn 


- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ ngành tài chính - Lưu thông tiền tệ.

 

- Lý luận chính trị: Cao cấp

 

- Ký hiệu viết tắt: P4

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Kinh tể tổng hợp, kế hoạch, thống kê, tài chính, giá đất, thuế, tín dụng, ngân hàng, kho bạc; xúc tiến hỗ trợ đầu tư; là Trưởng Ban Xúc tiến và Hồ trợ đầu tư; phụ trách chỉ đạo các hoạt động liên quan đến Khu kinh tế, Khu công nghiệp và chủ trương đâu tư các dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp trên địa bàn tinh; khu vực kinh tế FDI; chỉ đạo thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ sô năng lực cạnh tranh câp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, địa phươna (DDCI); sắp xêp, đôi mới doanh nghiệp; quản lý, phát triển doanh nghiệp.

- Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh: Xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xâ hội; công tác kiểm toán; thực hiện sau kêt luận thanh tra, kiêm toán Nhà nước đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý và triển khai quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công; tham gia giải quyết tổ tụng hành chính lĩnh vực phụ trách.

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai: Dự án Tổ hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Công nghiệp hồ trợ Thành Công Hạ Long (Khu công nghiệp Việt Hưng giai đoạn 2); các dự án của Tập đoàn: VinGroup, SunGroup, FLC

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Cục Thống kê, Cục thuể, Kho Bạc nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh, Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Ninh.

- Giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan và Chính phủ trong việc đôn đốc tiến độ các chủ trương đầu tư dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ, về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh và triển khai những nội dung công việc quan trọng theo Ket luận 47-KL/TW ngày 06/5/2009, Thông báo số 108-TB/TW ngày 01/10/2012 của Bộ Chính trí, Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh, Khu kinh tế Vân Đắn và Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 24/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh.

- Trực tiếp phụ trách Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh. Làm Trường các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng...) của Tỉnh thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo. Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Vân Đồn.

 - Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp (bao gồm hoạt động sản xuất, kinh doanh than, điện, vật liệu xây dựng); cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại, quản lý thị trường; là Trưởng ban 389 tỉnh; an toàn thực phẩm trong lĩnh vực công thương; tư pháp; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; quản lý và triển khai quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công; đối ngoại, hội nhập và hợp tác quốc tế về kinh tế; phân giới, cắm mốc biên giới Việt - Trung; quản lý các khu vực mốc biên giới và biên giới trên bộ, trên biển; lĩnh vực xuất, nhập khẩu tại khu vực biên giới, cửa khẩu, lối mở, cảng biển và hoạt động trong lĩnh vực kinh tế biển.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi chỉ đạo công tác quản lý nhà nước và phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 05/02/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các dự án có nguồn vốn ODA và quan hệ với các bộ, ngành Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện. Phối hợp với các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực khác tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác cho đầu tư phát triển.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh: Tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách; đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa phương được phân công phụ trách.

- Làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng…) của tỉnh theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo: Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Cục Hải quan, Cục Thi hành án tỉnh.  

- Giữ mối quan hệ làm việc với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

- Phụ trách, chỉ đạo địa bàn các địa phương: Bình Liêu, Đầm Hà.

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

 

Ông: Cao Tường Huy

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Điện thoại:

Email: caotuonghuy@quangninh.gov.vn 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

-  Ký hiệu viết tắt:

- Phân công nhiệm vụ của UBND tỉnh:

- Trực tiếp giúp Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực:

+ Quản lý nhà nước về quy hoạch của tỉnh và các địa phương; những đồ án, quy hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phân công cụ thể

+ Quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường (trừ lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai)

+ Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP, BOT, BT...); công tác GPMB và các vướng mắc trong công tác GPMB đối với dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp

+ Đề án xây dựng TP thông minh (bao gồm các dự án thành phần); xây dựng chính quyền điện tử

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Sở Công thương, Sở Giao thông Vận tải; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Ban Quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các BCĐ thuộc lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND tỉnh phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo

- Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.


Các tin liên quan

Bản đồ
Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.